SOUTĚŽ O LAHEV LAZENA HB-H04M

Podmínky soutěže na facebooku

Pravidla soutěže

„Soutěž o láhev Lazena HB-H04M“

Ecom s.r.o. 15. 1. 2020

Pořadatel soutěže:

Ecom s.r.o.

Zahradní 276, České Meziříčí 517 71

IČO: 15041042
DIČ: CZ15041042

1/ Doba trvání soutěže:

Soutěž je realizována v termínu od 15.1.2020 – 2.2.2020  (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

2/ Podmínky účasti v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jako i ostatní osoby blízké dle § 22 Občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území ČR. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce

https://www.facebook.com/LazenaCZ/

3/ Pravidla soutěže:

Podmínkou účasti v soutěži je napsání odpovědi na otázku – „Kolik vody denně vypijete?“ do komentáře soutěžního příspěvku a označení dvou přátel, kteří se zajímají o zdravý životní styl a nové technologie.

Každý účastník může vložit jen jeden komentář.

Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 1 výherce.

4/ Výhra v soutěži:

Výherce získá v této Soutěži novou, originálně zabalenou láhev Lazena HB-H04M.

Výherce bude oznámen v článku na webu pod odkazem

https://lazena-ecom.cz/blog/

nejpozději 3. 2. 2020.

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 10.2.2020 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra z této soutěže nelze převézt na jiné osoby ani jiné soutěžící.

5/ Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/LazenaCZ/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/LazenaCZ/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

6/ Další pravidla:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/LazenaCZ/ . Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Českém Meziříčí dne  15 .1. 2020

2020-01-14T22:43:24+01:0014. 1. 2020|Články|
Tento web používá cookies a služby třetích stran. Souhlasím