Vliv vodíku na oxidační stres, funkci jater a virovou zátěž u pacientů s chronickou hepatitidou B.

Cílem této studie bylo zkoumat účinky vody bohaté na vodík (HRW) na oxidační stres, funkci jater a HBV DNA u pacientů s chronickou hepatitidou B (CHB).

Šedesát pacientů s CHB bylo náhodně rozděleno do rutinní léčebné skupiny nebo vodíkové léčebné skupiny, ve které pacienti dostávali rutinní léčbu samotnou nebo další perorální HRW (1200-1800 ml/den, dvakrát denně) po dobu 6 po sobě jdoucích týdnů. Před a po léčbě byl detekován sérový oxidační stres, jaterní funkce a hladina HBV DNA. Jako kontroly sloužilo třicet zdravých subjektů.

Ve srovnání s kontrolami byl u pacientů s CHB zřejmý oxidační stres a významně narušena i funkce jater. Po léčbě zůstal oxidační stres nezměněn ve skupině s rutinní léčbou, ale výrazně se zlepšil ve skupině léčené vodíkem. Po odpovídajících léčbách se významně zlepšila funkce jater a výrazně se snížila HBV DNA. Ačkoli byl zaznamenán významný rozdíl v oxidativním stresu mezi dvěma skupinami po léčbě, jaterní funkce a hladina HBV DNA byly po léčbě srovnatelné a obě měly tendenci ke zlepšení.

Závěrem je, že HRW významně zmírňuje oxidační stres u pacientů s CHB, ale k potvrzení účinků HRW na jaterní funkce a hladinu HBV DNA je zapotřebí další studie s dlouhodobou léčbou.

Více si lze přečíst zde

Publikováno 23.02.2024
zpět na BLOG